Jan Roubal

Psychotherapy integration in Czech psychotherapy trainings / Integrace v psychoterapii v českých výcvicích (discussion panel / diskusní panel)

(Panel je v češtině. The panel is in Czech language, a translation on demand is possible.)

 
Záměr

Jaká jsou různá pojetí integrace v psychoterapii v Česku? Jakými způsoby je možné integrativní pojetí
předávat ve výcvicích? Metoda: Představitelé šesti českých výcviků budou diskutovat, jak je možné integraci v psychoterapii začlenit do vzdělávání budoucích psychoterapeutů, jaké jsou možnosti a limity integrativního pojetí ve výcvicích. Diskuse: V panelu vystoupí PhDr. Magdalena Frouzová (Skálův institut - Psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii): „podporujeme flexibilitu a tvořivost“; PhDr. Martin Jára (INSTEP – Platforma integrativní psychoterapie): „podporujeme otevřený postoj“; Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. (SUR - Institut pro vzdělávání v psychoterapii): „hlubinná a (psycho) dynamická orientace, integrujeme slučitelné směry“, Mgr. Radim Karpíšek (Výcvik integrace v psychoterapii): „podporujeme osobní terapeutický přístup“; MUDr. Jan Kubánek (Dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii): „interpersonální cyklická kauzalita, společné faktory a emoce“; PhDr. Jan Šikl, Ph.D. (Remedium – Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik): „poskytujeme prostor pro integraci sebe sama“.

 
Aim

What different approaches to psychotherapy integration exist in the Czech Republic? What ways could an integrative approach be taught in psychotherapy trainings? Methods: Representants of six Czech psychotherapy trainings will discuss how psychotherapy integration can be included into the psychotherapy education, what are possibilities and limits of the integrative approach in trainings. Discussion: “We support flexibility and creativity” (PhDr. Magdalena Frouzová, Skálův institut – Psychotherapy training in integrative psychotherapy); „we support open approach“ (PhDr. Martin Jára, INSTEP – Platform for integrative psychotherapy); „psychodynamic orientation, integration of  compatible approaches“ (Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., SUR – Institute for education in psychotherapy); „we support personal therapeutic approach“ (Mgr. Radim Karpíšek, Training in psychotherapy integration); „interpersonal cyclic causality, common factors and emotions“ (MUDr. Jan Kubánek, Long term training in integrative psychotherapy); „we offer a space for an integration of one self“ (PhDr. Jan Šikl, Ph.D., Remedium – Self-experiential psychotherapy training).

Jan Roubal (moderátor), Magdalena Frouzová, Martin Jára, Kamil Kalina, Radim Karpíšek, Jan Kubánek, Jan Šikl

Roubal-Jan_0412002